به كارگيري طراحي آزمون تاگوچي در ساخت قرص برقگير اكسيد روي نانو ساختار

در فرآيند ساخت قرصهاي برقگير اكسـيد روي پارامترهـا و عوامل مختلفي دخيل هستند كه از آن جمله ميتوان بـه فشـار پرس، دماي سينترينگ، زمان سينترينگ، درصد چسب و دماي آنيلينـگ اشـاره نمـود. جهـت دسـتيابي بـه بهينـه پارامترهـا روشهاي متعددي وجود دارد كه از جمله يكي از بهترين اين روشها روش تـاگوچي اسـت كـه مـيتوانـد از تعـداد زيـاد آزمونها بكاهد. در اين تحقيق جهت بهينه سازي پارامترهـاي ساخت قرص برقگير با استفاده از نانو پودر اكسيد روي بـراي اولين بار از روش تاگوچي استفاده گرديده اسـت. بـراي ايـن منظور پنج پارامتر در پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفت و 25 آزمون طراحي گرديد و پارامترهاي بهينـه بـه دسـت آمـد. در ادامه با اسـتفاده از جـدول ANOVAاثـر معنـيدار پارامترهـا معرفی گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *