به كارگيري شبكه عصبي و تبديل موجك براي مكان يابي خطا در شبكه هاي انتقال

در اين مقاله روشي جديد براي مكان يـابي خطـا در خطـوط انتقال ارائه گرديده است. اين روش بر اسـاس تحليـل امـواج سيار بازگشتي از محل خطا عمل ميكند. با توجـه بـه اينكـه پاسخ فركانسي پايانه ولتاژ ترانسـفورماتورهاي ولتـاژ خـازني براي دريافت امواج سيار مناسب نيست، اين امواج از خروجي 1PLCاين تجهيز كه پاسـخ فركانسـي مناسـبي دارد، دريافـت ميگردد. سيگنال دريافتي با استفاده از تبديل موجك پـردازش ميشود و مشخصههايي از سيگنال به عنوان ورودي به شـبكه عصبي داده ميشود. شبكه عصبي پس از آموزش مناسب محل خطا را با دقت بسیار مناسبی تخمین میزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *