به كارگيري شبكه عصبي در مدلسازي غيرخطي ترانزيستور HEMT

در اين مقاله با استفاده از شبكه عصبي سه عنصر  HEMT  غيرخطي مدار معادل سيگنال بزرگ يك ترانزيستور يعني منبع جريان درين‐ سورس، خازن گيت‐ سورس و خازن گيت‐ درين شبيهسازي و مدلسازي شده است. نتايج Curtice بدست آمده از اين مدل در مقايسه با مدل تجربي 3 عملكرد قابل قبول اين مدل را نشان ميدهد. شبكه عصبي به بوده و حداكثر خطاي مجاز براي MLP كار رفته از نوع در نظر گرفته شدهاست. / آموزش شبكه ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *