به ترتيب در بازه 25تا 45درجه سلسيوس، 0تا 100درصد، 1/2تا 2/5 و 1/5تا 3/5تغيير كرده اند، استفاده شده است.

يكي از پيچيده ترين اجزاي مورد استفاده در اغلب سيستم هاي نوين انرژي ِ تجديدپذير، اينورترهاي متصل به شبكه هستند. هدف اصلي اي ن مقاله، معرف ي يك روش مؤثر و كارا جهت كنترل توان تزري ق ي به شبكه توسط ا ي نورترهاي دو سطح ي بر مبناي يك روش بهينه سازي الگوي كل ي دزني در كل دوره است. در روش ارائه شده، مسئله كنترل شارش توان اينورتر به صورت يك مسئله بهينه سازي تعريف شده است كه تابع هدف آن كمينه كردن فركانس كليدزني در حين رعايت قيود كيفيت توان است. افق بهينه سازي مذكور يك دوره ولتاژ شبكه انتخاب شده است. مقايسه نتايج شبيه سازي روش ارائه شده با ساير روشهاي متداول كنترل اينورترهاي متصل به شبكه برتري آن را نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *