بهينه كردن كنترل موتور القايي به روش DTCبا استفاده از مبدل ماتريسي غيرمستقيم و تخمين مقاومت استاتور به روش ALM

در اين مقاله روش جديد كنترل مستقيم گشتاورDTC  موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي غيرمستقيم) (IMCارائه شده است. از آنجاييكه از بزرگترين مزيتهاي مبدل ماتريسي حذف خازن در شاخه DCاست، ولتاژ در شاخه DCدر اين مبدل ثابت نيست و ميتوان ولتاژ DCرا با كليدزني مناسب در قسمت يكسوسازي و با توجه به شرايط بار در هر لحظه تعيين كرد كه باعث ميشود روش كنترلي DTC بهينه شود. در قسمت يكسوسازي براي حذف مشكلات ناشي از مدارات اسنابر از قبيل تلفات و افزايش حجم از روش كليدزني چهار مرحلهاي استفاده شده است. به دليل اينكه تغييرات مقاومت استاتور در حين عملكرد موتور، ميتواند درايو به روش DTCرا با خطا روبرو كند، در اين مطالعه اثرات تغيير اين مقاومت در حين عملكرد موتور لحاظ شده است. به منظور تخمين مقاومت استاتور مدلي بر پايه روش ALMارائه شده و با توجه به وابستگي بين تغييرات مقاومت استاتور با جريان استاتور و تغييرات جريان استاتور، از آنها در تخمين تغييرات مقاومتاستاتور با جريان استاتور و تغييرات جريان استاتور، از آنها در تخمين تغييرات مقاومت استاتور استفاده شده است. نتايج شبيه سازي صحت اين روش را تاييد ميكند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *