بهينه سازي چند هدفه مديريت تراكم خطوط انتقال با استفاده از بارهاي قابل قطع در محيط تجديد ساختار يافته

تراكم و اضافه بار در خطوط همواره يكي از مشكلات اساسي بهرهبرداري شبكه قدرت مي باشد. از پيآمدهاي اين مسئله در سيستمهاي تجديد ساختار يافته ميتوان به جهشهاي ناگهاني قيمت در برخي نواحي، افزايش قدرت بازار و كاهش رقابـت در بازار اشاره كرد. در اين مقاله هدف كاهش تراكم با استفاده از پيشنهاد بارهاي قابل قطـع مـيباشـد. آنـاليز حساسـيت بـا استفاده از ضريب جابجايي در توليد باسهاي مختلف به منظور يافتن بارهاي با حساسيت كـافي بـراي كـاهش تـراكم انجـام ميشود. از آنجا كه حداقل ميزان خاموشي و همچنين حـداقل هزينه بهره برداري از اهداف ISOمي باشد، بهينهسـازي چنـد هدفه با استفاده از روش L-Pمتريـك بـراي رسـيدن بـه ايـن اهداف انجام ميگيرد. به اين منظور شبيه سازي انجام شـده و نتايج شبيهسـازي بـر روي شـبكه اسـتاندارد 14 شـينه IEEE آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *