بهينه سازي چند منظوره الگوي روشن/ خاموش بارهاي حاضر در برنامه كنترل مستقيم بار با مطالعه عددي در شبكه برق تهران

.مديريت بار همواره براي شركتهاي توزيع يك مسئله چنـد- جانبه بوده است، زيرا از يك سو درصدد كاهش پيك بار و از سوي ديگر به دنبال حداكثر كردن سود خـود مـيباشـند و در عين حال ميخواهند نارضايتي مشتركان را نيز حداقل سـازند. بنـابراين مـديريت بـار ذاتـاً از نظـر اقتصـادي، فنـي و نحـوه سرويسدهي يك مسئله بهينه سازي چنـدهدفـه خواهـد بـود. يكي از روشهاي بهبـود شـرايط بهـره بـرداري از شـبكه بـراي شركتهاي توزيع نيروي برق اسـتفاده از كنتـرل مسـتقيم بـار
DLCبه عنوان يكي از اجزاء مهم مديريت LM1بار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *