بهينه سازي پودر ابر رساناي Bi 1.66 – Pb0.34)Sr 2 Ca 2 Cu3 Ox ) با ريز كردن ذرات پودر اوليه و ساخت سيم ابررسانا بر پايه آن

در اين مقاله ما به ساخت سيم ابررسانا بر پايه ابررساناي BSCCO به روش PIT ميپردازيم .براي ساخت يك سيم با چگالي جريان خوب بايد از پودر مناسبي استفاده كنيم ، به همين منظور اثر اندازه ذرات پودر هاي اوليه در ريز ساختار و خواص بين دانه اي ابررساناي بس بلور Bi-2223 مورد بررسي قرار گرفته است . نمونه ها به روش واكنش حالت جامد تهيه شدند .پودرهاي اوليه پس از مرحله تكليس به مدت 1،12،24،48 و 88 ساعت آسيب شده سپس در دماي 865 درجه سانتي گراد به مدت 180 ساعت كلوخه سازي شدند مشخص شد كه پودر اوليه 88 ساعتي داراي شرايط بهينه است . نتايج XRD نشان ميدهد كه با افزايش مدت زمان آسياب درصد فاز Bi-2223 افزايش مي يابد.آناليز پذيرفتاري مغناطيسي و مقاومت الكتريكي ، افزايش چگالي جريان بحراني با كاهش اندازه ذرات اوليه را نشان ميدهد. همچنين تصاوير ميكروسكوپ الكتروني نشان ميدهند  كه با ريز شدن پودرهاي اوليه ، پس از مرحله كلوخه سازي ابعاد دانه ها رشد بيشتري دارند .بنابراين افزايش درصد فاز Bi-2223 و رشد اندازه دانه ها از عوامل اصلي افزايش چگالي جريان بحراني هستند .و در نهايت سيم ابررسانا را با پودر اوليه بهينه به روش PIT مي سازيم.

 

اسماعيل عبدالحسيني – هادي سلامتي – پرويز كاملي – محبوبه مدني

آزمايشگاه ابررسانايي دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان

برق منطقه اي اصفهان

ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *