بهينه سازي كنترلر فازي به وسيله ي شبكه عصبي به منظور كنترل فرآيند

بيش از نيمي از كنترل كننده هاي صنعتي كه امروزه به كار مي روند از طرح هاي كنترل PIDيا PIDاصلاح شده استفاده مي كنند. ولي در بسياري از موارد اين كنترل كننده ها بهينه نيستند. عمده اشكال اين نوع كنترل كننده ها دشواري تنظيم پارامتر ها براي داشتن پاسخ مطلوب مي باشد. جهت برطرف كردن اين مشكل روش هاي كنترل هوشمندي مانند تئوري منطق فازي و شبكه هاي عصبي ارائه شده است. در طراحي كنترلر فازي براي يك پروسه تنظيم پارامترهاي مجموعه هاي فازي امري بسيار حياتي است. در اين مقاله تكنيك ) Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFISبه منظور بهينه سازي كنترلر فازي يك پروسه معرفي مي گردد. در اين تكنيك شبكه عصبي به گونه اي عمل مي كند كه سيستم استنتاج فازي ) (Fuzzy Inference Systemتوانايي يادگيري يك دسته داده ورودي/خروجي را داشته باشد، به اين ترتيب كه پارامتر هاي توابع عضويت ) (MFPبه نحوي محاسبه مي شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *