بهينه سازي طراحي حرارتي موتور سوئيچ رلوكتانس با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

در موتورهاي الكتريكي، مهمترين مسأله اي كه موجب از كار افتادگي مي گردد، از بين رفتن عايق سيم پيچها و نيز سوختن عايقهاي بكار رفته بين سيم پيچها و قطبهاي استاتور مي باشد . لذا در طراحي موتور، اطمينان از نرسيدن حداكثر دماي كاركرد به دماي بحراني، امري ضروري و مهم مي باشد . به همين جهت طراحي درپوش و پوسته مناسب و بهينه، براي اين موتورها بسيار حائز اهميت است . هرچه تعداد سوراخهاي
درپوش و پوسته بيشتر باشد عمل خنك كاري بهبود مي يابد و از طرفي باعث افزايش ورود آلودگي به داخل موتور و كاهش عمر آن مي گردد . در اين مقاله، هدف تحليل حرارتي يك موتور سوئيچ رلوكتانس و ارائه پوسته و درپوش بهينه مي باشد. به اين منظور در ابتدا، مدل دو استوانه هم مركز كه با چرخش استوانه داخلي همراه است تحليل گرديده و نتايج بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است و پس از اثبات درستي روش تحليل، مدل واقعي در چهار وضعيت مختلف مورد بررسي قرار گرفته است . در حالت اول، فرض مي شود كه موتور بدون درپوش و با پوسته اي بدون سوراخ كار مي كند . در وضعيت دوم، موتور به همراه پوسته و درپوشي بدون سوراخ در نظر گرفته شده است كه هيچ كدام سوراخ ندارند . در وضعيت سوم تنها براي درپوش سوراخ در نظر گرفته مي شود و پوسته بدون سوراخ است و در وضعيت چهارم، هم پوسته و هم درپوش داراي سوراخ هستند. در نهايت و با توجه به نتايج بدست آمده در دورهاي 1425rpm و 950 rpm ، پوسته و درپوش بهينه انتخاب مي گردد. به منظور اثبات صحت نتايج نيز، استقلال نتايج از شبكه توليدي بررسي گرديده است و در انتها نتايج بر اي مدل بهينه بصورت كانتورهاي دما، سرعت و فشار ارائه شده است.

 

مهدي تيوراد -سيد سعيد ضيايي طباطبايي -مسعود سلطاني حسيني
كارشناس پروژه، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف
مدير پروژه – رئيس پژوهشكده توليد نيرو
پژوهشگاه نيرو- پژوهشكده توليد نيرو- گروه مكانيك
ايران- تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *