بهينه سازي تحريك لايه مرزي با الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در خنك كاري پره هاي توربين

در اين مقاله توانايي طراحي و تعيين بهترين انتخاب بر اسـاس هدف مشخص در مسايل تحريـك لايـه مـرزي بـا اسـتفاده از روش الگوريتم ژنتيك به همـراه حـل همزمـان كـد رايانـه اي اصلاح شده ) (Teach-tبررسي گرديده اسـت. خنـك كـاري پره هاي توربين يك عمل اساسـي و لازم بـراي بهـره بـرداري مطمئن و بهينه از توربين گازي است كه باعث مـي شـود پـره هاي توربين در يك دماي مجاز كـار كننـد و نهايتـاً منجـر بـه افزايش عمر آنان مي شود. يكي از روشهاي تحريك لايه مرزي قرار دادن موانع با ابعاد و شكلهاي گوناگون در فاصله مشخص ازيك صفحه است. پيچيدگي جريان اطراف و پـشت موانـع و وجود عوامل زيادي كه بر شدت تحريـك انجـام گرفتـه مـوثر ميباشند، سبب شده تا روش مشخصي براي طراحي يا انتخاب پارامترهاي مورد نظر بـراي بيـشترين تحريـك ممكـن وجـود نداشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *