بهينه سازي بهره برداري از تاسيسات تلمبه- ذخيره اي سياه بيشه (دوره هاي هفتگي)

در اين مقاله پس از تعريف صورت مساله در قالب مقدمه، ابتدا توضيحاتي در خصوص نرم افزاري كه جهت شبيه سازي و شناسايي روش بهره برداري بهينه تاسيسات  تلمبه ذخيره اي سياه بيشه استفاده گرديده، ارائه ميشود. سپس نتايج بررسي هاي به عمل آمده جهت اطمينان از صحت عملكرد نرم افزار آورده شده است. در ادامه داده هاي اوليه لازم براي انجام شبيه سازي بر مبناي شرايط سال 1389 (اولين سال احتمالي بهره برداري از تاسيسات) تخمين زده خواهد شد. اين داده ها را ميتوان تحت عناوين منحني هفتگي بار در فصول مختلف، و منحني هزينة افزايشي (Incremental Cost: IC) توليد در سال 1389 خلاصه نمود. در انتها نيز نتايج حاصل از
اجراي برنامه براي حالتهاي مختلف ارائه گرديده است. نتايج اولاً نشان دهندة جايگاه ويژة چنين نرم افزاري در دستيابي به رويه بهره برداري بهينه است. ثانياً ضرورت توجه به انتخاب پريودهاي مناسب را مورد تاكيد قرار ميدهد. در اين راستا بنظر ميرسد كه برنامه ريزي هفتگي در بهره برداري از تاسيسات سياه بيشه نتايج بهتري را درپي داشته باشد. اين نتايج همچنين ميتواند نشانة توفيق نرم افزار تهيه شده در تامين خواسته هاي مورد نظر تلقي گردد.

 

امين معاضدي، جواد ساعي
شركت مشانير،گروه تخصصي برق و ماشين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *