بهينهسازي طرح جديد ترانسفورماتورهاي با رادياتورهاي وله اي قابل انعطاف به روش الگوريتم ژنتيك

در مقاله قبل طرح جديدي براي طراحـي ترانسـفورماتورهاي هرمتيك بالشتك گازي يا استفاده از ولـههـاي قابـل انعطـاف بصورت دستي معرفي كـرديم كـه يكـي از مزايـاي عمـده آن حذف گاز ازت بالاي مخـزن ترانسـفورماتور و لحـاظ شـدن نقش دفع حرارتي درپوش و ديوارههاي جانبي مخزن بـود. در اين مقاله بر آن شـديم كـه آن طـرح جديـد را بـا اسـتفاده از الگوريتم ژنتيك بهينهسازي كنيم. با اسـتفاده از ايـن الگـوريتم ابتدا وروديها و محدودة تغييرات آنها مشخص ميشـوند كـه هر يك از اين وروديها بـه عنـوان يـك ژن بـراي الگـوريتم ژنتيك عمل خواهند كرد. اين ژن ها در كنار هم تشـكيل يـك كروموزوم را داده و چندين كروموزوم در كنار هم تشكيل يك  جمعيــت را مــيدهنــد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *