بهينهسازي شبکه توزيع با استفاده از الگوريتم جايابي بهينه پستها در مراکز ثقل بار و تعيين مسير فيدر فشار ضعيف

در اين مقاله بهينه سازي يک شبکه توزيع با استفاده از الگوريتم جايابي بهينه پستها در مراکز ثقل بارهايشان مد نظر ميباشد. در مقالههاي ارائه شده در زمينه بهينهسازي و طراحي شبکههاي توزيع، روش تخصيص بارها به پستها اغلب بر اساس کمترين فاصله بين بار و پست ميباشد. اين نوع تخصيص بار در طراحي بدون در نظر گرفتن مقدار بار وپ ظرفيت پست ممکن است باعث شود تا با تکميل ظرفيت پستها، برخي از بارهاي بزرگ که در فاصله دورتر قرار دارند تغديه نشوند و همچنين ممکن است از پستهاي با ظرفيت بالا استفاده بهينه نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *