بهره برداري بهينه از يك فيلتراكتيو موازي با محدويت جرياندهي در شرايط ولتاژ غيرسينوسي

روش كنترل بهينه و انعطافپذير ) (OFC1فيلترهاي اكتيو در نشريات ارايه شده است. در اين مقاله سعي شده ، با استفاده از روش كنترلي OFCو يك فيلتر اكتيو موازي كه داراي محدوديتهاي فني جريان خروجي ميباشد، يك بار غير خطي به صورت بهينه جبران شود. اين مقاله نشان ميدهد كه استراتژي كنترل OFCقادر است بيشترين بهرهوري يك فيلتر اكتيو موازي را با تواناييهاي محدود، در جبران يك بار با نيازمنديهاي بزرگتر از فيلتر اكتيو بدست بدهد. شبيه سازي روش پيشنهادي در حوزه زمان گسسته در محيط MATLAB/SIMULINKتصديق ميكند كه استراتژي OFCقادر است مشخصه خوبي از سيستم تحت جبرانسازي بدست دهد. مقايسه نتايج بدست آمده با الگوريتم ژنتيك، تائیید کننده صحت نتایج بدست آمده میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *