بهره برداري بهينه از واحدهاي توليد پراكنده جهت كاهش تلفات خط با ملاحظات اقتصادي

نياز روزافزون به توليد انرژي الكتريكي و ظرفيت محدود خطوط انتقال، علاقهمندي بسياري را در استفاده از منابع توليد پراكنده DG  (Distributed Generationبه وجود آورده است. با اين وجود، مسايل اقتصادي و قيمت، همواره بهعنوان مانعي در مقابل گسترش استفاده از DGقرار داشته است. يكي از مزاياي استفاده از DGكاهش تلفات خط ميباشد. در اين مقاله با استفاده از روشهاي تحليلي، شرايط بهره برداري بهينه از DGجهت كاهش تلفات خط براي يك سيستم توزيع شعاعي ساده با يك واحد DGو يك بار متمركز بررسي شده است. در ادامه تاثير اين ميزان كاهش تلفات خط بر افزايش توجيه اقتصادي استفاده از DGدر يك مطالعه موردي بررسي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *