بهره برداري بهينه از منابع پراكنده و وسايل كنترل ولتاژ و توان راكتيو درسيستم هاي توزيع نامتعادل

جريان در بسياري از مواقع سيستم هاي توزيع در شـرايط نامتعـادل كار مـي كننـد كـه عـواقبي همچـون افـزايش تلفـات، وقـوع ولتاژهاي بزرگ يا كوچك در فازهاي مختلف و عدم عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي را بدنبال دارد. در اين شرايط مي توان بهره برداري از منابع پراكنده و وسايل كنترل ولتاژ و توان راكتيو موجود در سيستم توزيع را بگونه اي انجام داد تا علاوه بر رسيدن به اهداف معمـول بهـره بـرداري همچـون كـاهش تلفات انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ، عـدم تعـادل سيسـتم نيـز كاهش و نتايج حاصل از آن قابل تحمل شود. به اين منظور در اين مقاله مساله بهره برداري بهينه، براي كـاهش عـدم تعـادل سيستم توزيع با استفاده از شاخص عدم تعادل به عنـوان تـابع هدف مساله بهينه سازي تعريف و با حـل آن خروجـي منـابع توان حقيقي و راكتيو و آرايش بهينه شبكه به گونـه اي تعيـين مي شود كه تاثير وجـود بارهـاي نامتعـادل روي عـدم تعـادل ريان هاي جاري روي شاخه هاي سيستم و عدم تعادل ولتاژ باس هاي سيستم حداقل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *