بهره برداري از نيروگاه هاي حرارتي درشرايط پيك زمستاني گاز با در نظر گرفتن محدوديت هاي شبكه انتقال گاز و تلفات انرژي دو شبكه گاز و برق

افزايش چشمگير توليد برق از گاز طبيعي تبعـات ويـژه اي را براي دو صـنعت بـرق و گـاز بـه همـراه داشـته اسـت. ايـن وابستگي بين دو صـنعت، مطالعـه همزمـان دو سيسـتم را در زمينه هاي مختلف بهره برداري و افزايش بهـره وري سيسـتم انرژي بيش از پيش مي طلبـد. در ايـن مقالـه چگـونگي بهـره برداري از واحدهاي گاز سوز در شرايط بحران پيك مصـرف گاز با در نظر گرفتن تلفات انرژي دو شبكه گاز و برق مـورد مطالعه قرار مي گيرد، طوريكه بتوان بدون به خطـر انـداختن امنيت شبكه گاز و افت غير مجاز فشار در ايـن شـبكه, بـرق مورد نياز منطقـه را بـا حـداقل هزينـه انـرژي از طريـق ايـن نیروگاه ها تامین میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *