بهبود کیفیت توان با کنترل ولتاژ-جریان اینورتر در ریزشبکه

در این مقاله یک روش کنترلی ولتاژ جریان براي اینورتر متصل به ریزشبکه پیشنهاد شده است. طرح کنترلی از یک حلقه درونی ولتاژ و یک حلقه بیرونی جریان تشکیل شده است و هر دو کنترلکننده با روش کنترل تکرارشونده Hطراحی شدهاند. این کار باعث ایجاد THDکم در ولتاژ بار محلی اینورتر و جریان مبادله شده با شبکه حتی در حضور بار محلی غیرخطی و یا نامتعادل میشود. بنابراین بطور همزمان کیفیت توان ولتاژ بار محلی اینورتر و جریان مبادله شده با شبکه را بهبود میدهد. این روش همچنین توانایی انتقال بدون وقفه و هموار مود عملکرد را از وضعیت متصل به شبکه به وضعیت مستقل و برعکس را دارد. به منظور مشاهده عملکرد کنترل پیشنهادي در بهبود کیفیت توان و انتقال بدون وقفه، کنترل براي یک شبکه نمونه طراحی و در نرم افزار PSCADتحت شرایط مختلف پیاده سازي شده است. ن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *