بهبود پايداري گذرا در نيروگاههاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي

امروزه در مدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام وقوع اغتشاشات شبكه از اهميت خاصي برخوردار گشته است. حتي در برخي از كشورها اداره كنندگان شبكه قوانيني را وضع كردهاند كه به موجب آن ميبايست مزرعه بادي در هنگام مواجه شدن با اغتشاشات يا افت ولتاژهاي ناگهاني، پايداري خود را حفظ نموده و در مدار باقي بماند. در اين مقاله استفاده از مقاومت ترمزي موازي براي رسيدن به اين مقصود پيشنهاد و مورد بررسي قرار ميگيرد. بدين ترتيب كه ابتدا يك مزرعه بادي متصل به شبكه كه خود از چندين ژنراتور القايي تشكيل شده است همراه با سيستمهاي آيروديناميكي، مكانيكي و الكتريكي آن بطور كامل مدلسازي شده و سپس رفتار آن در
هنگام ورود و خروج مقاومت ترمزي با در نظر گرفتن تاثير ميزان جبرانسازي توان راكتيو نيروگاه و همچنين زمان عملكرد كليدها مورد بررسي قرار ميگيرد. در انتها نيز مقايسهاي بين بين دو روش استفاده از سيگنال سرعت ژنراتور و سيگنال ولتاژ باس نيروگاه در پردازش عمليات كليدزني مقاومت ترمزي صورت ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *