بهبود پايداري گذرا توسط UPFCبه كمك روش كنترلي مبتني بر الگوريتم تكامل تفاضلي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

تجهيزات سيستم قدرت، در برخي شرايط اضطراري، دور از نقطه كار استاندارد و يا از پيش تعيين شده مورد بهره برداري قرار ميگيرند. چنين شرايط بهره برداري كه معمولا در اثر بروز اغتشاشات در سيستم قدرت حاصل ميشود، در مواردي عملكرد تجهيزات FACTSاز جمله UPFC1را دچار مشكل ميكند. اخيرا روشهاي كنترلي متعددي به منظور كنترل UPFC در شرايط بهره برداري گوناگون پيشنهاد شده است. كنترل كننده هاي PIمرسوم قادر به عملكرد مناسب در پهنه وسيعي از شرايط بهره برداري نميباشند. در اين مقاله به منظور بهبود عملكرد و بازده كنترل كننده PIمرسوم در ميرا كردن نوسانات سيستم قدرت، يك كنترل كننده PIتطبيقي با بهره گيري از الگوريتم تكامل تفاضلي ) (DEAو شبكه هاي عصبي مصنوعي ) (ANNپيشنهاد شده است. در پايان، تاثير روش پيشنهادي توسط شبيه سازي بر روي يك سيستم چند ماشینه مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *