بهبود پايداري گذراي سيستمهاي AC-DC به كمك طراحي مناسب كنترلكننده توان VSC-HVDC

شده است مهمترين بخش يك سيسـتم انتقـال HVDCكـه تعيـين كننـده رفتار استاتيكي و دينـاميكي آن مـيباشـد سيسـتم كنترلـي آن است. از ايـنرو طراحـي مناسـب سيسـتم كنترلـي از اهميـت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله طراحي بهينه كنترلكننده توان اكتيو مبدل HVDCبا استفاده از الگوريتم PSOبه منظـور بهبود پايداري گذراي سيستمهاي انتقال هيبريد) (AC-DCبعد ازبروز اغتشاشات بزرگ در شبكه ارائه مـيشـود. تـاثير روش پيشنهادي توسط شبيهسازي هاي كامپيوتري كه بـر روي يـك سيستم نمونه پياده سازي شده، نشان داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *