بهبود نتايج طبقه بندي سيگنال EEGدر سيستم هاي واسط مغز-كامپيوتر با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هر زوج طبقه بندي كنندمغز از پيچيده ترين ارگان هاي موجود در طبيعت است. كنترل فضاي پيرامون با استفاده از سيگنالهاي الكتروانسفالوگرام يكي از موضوعات جديد مورد بررسي گروه هاي تحقيقاتي است كه تحت عنوان Brain Computer Interfaceشناخته شده است [ . ] 1اين سيستم ها از چهار فاز اصلي تشكيل شده اند. در اين پژوهش قسمت اصلي كار بر روي فاز شناسايي الگو مي باشد. در فاز شناسايي الگو سعي شد با تركيب طبقه بندي كننده ها و استفاده از ظرفيت هاي موجود در چندين طبقه بندي كننده- استخراجگر نتيجه كار بهبود بخشيده شود. انواع روش هاي استخراج ويژگي برروي سيگنال EEGاعمال شد و بردارهاي به دست آمده به طبقه بندي كننده SVMداده شد. سپس خروجي حاصل از هر زوج طبقه بندي كننده- استخراجگر به عنوان ورودي تركيب كننده ها در سطح بعد مورد استفاده قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *