بهبود مصرف انرژي ( الکتریکی و حرارتی ) در صنعت کاشی و سرامیک کشور

بیش از 200 واحد تولیدکنندة کاشی و سرامیک در کشور موجود می باشد که کمتر از 10 درصد این واحدها از فناوري هاي روز جهان بهره می گیرند و از نظر شاخص مصرف انرژي بسیاري از واحدها در سطح بسیار بالاتري نسبت به مصرف جهانی قرار دارند لذا قیمت محصول تولیدي آنها هم نسبت به قیمت تمام شدة جهانی بیشتر است . صنعت کاشی و سرامیک در دستۀ صنایع کانی هاي غیر فلزي قرار دارد و سهم مصرف انرژي این صنعت طبق پردازش آخرین آمارگیري سال 76 ، 8/36 درصد از مصرف انرژي در صنایع کانی هاي غیرفلزي بوده و نهایتاً 1/83 درصد از مصرف انرژي کل صنعت کشور را به خود اختصاص می دهد . در حال حاضر با توجه به پایین بودن قیمت انرژي در ایران ، هزینۀ مصرف انرژي در صنعت کاشی و سرامیککشور حدود 11/4 درصد از کل هزینۀ تمام شدة محصول است . در این مقاله پساز اشاره به فرآیند تولید محصولات کاشی و سرامیکو روش هاي ساخت کاشی و دستگاه هاي مهم ، به حامل هاي انرژي در بخشهاي مختلف تولید در صنعت کاشی و سرامیک و پتانسیل صرفه جویی انرژي کل در این صنعت پرداخته و سپس نگاهی به فعالیتهاي صورت گرفته در خصوص ممیزي و بهینه سازي مصرف انرژي در این صنعت در کشورو راهکارهاي بهبود مصرف انرژي در آن خواهیم داشت .

 

حنیف راست گفتار ، جلال الدین شایگان
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
استاد دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *