بهبود كيفيت ولتاژ خروجي مبدل ماتريسي مستقيم تغذيه شده توسط شبكه نامتعادل

مبدل ماتريسي يك مبدل قدرت ACبه ACمي باشد كه فاقد هرگونه المان ذخيره كننده انرژي يا لينك DCاست؛ لذا، در صورت وجود هرگونه اعوجاج در ولتاژهاي ورودي، كيفيت ولتاژ خروجي مستقيما تحت تأث ير قرار مي گيرد. در اين مقاله، ابتدا مدولاسيون بردار فضايي براي مبدل ماتريسي توضيح داده مي شود. سپس، روشي حلقه بسته و بدون نياز به حسگر خروجي جهت كاهش اثر ولتاژهاي نا متعادل در سمت خروجي مبدل در هنگام استفاده از مدولاسيون بردار فضايي ارائه مي گردد. اين روش جريان هاي خروجي مبدل را اندازه مي گيرد و با مقايسه با مقادير مرجع آن و پس از عبور از يك كنترلرتناسبي- رزونانس ي، مقدار انديس مدولاسيون و زاويه فاز ولتاژ خروجي را مشخص مي نمايد. زاويه جريان ورودي مبدل نيز با استفاده از مقادير لحظه اي ولتاژ ورودي بدست مي آيد. عدم نياز به حسگر ولتاژ در سمت خروجي براي كنترل حلقه بسته، سادگي پياده سازي و حجم پايين محاسبات و دستيابي به نتايج بهتر در مقايسه با ديگر روش هاي جبران سازي كيفيت ولتاژ، از مزاياي اين روش مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *