بهبود كيفيت خدمات الكترونيك

پژوهش حاضر در تلاش است”نقش سرمايه فكري و داراييهاي نامشهود در بهبود كيفيت خدمات الكترونيك ارائه شده توسط شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان ” را تبيين نمايد. – روش گردآوري دادهها، كتابخانه اي- ميداني بوده و ابزار گردآوري دادهها، دو پرسشنامه استاندارد الف سرمايه فكري و به كيفيت خدمات الكترونيك E-S-qualاست. روايي پرسشنامهها به كمك خبرگان و روش تحليل عاملي مورد تأييد قرار گرفته و ضرايب اعتبار/75آنها نيز به روش ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب معادل  0و  0/82بهدست آمده است. جامعه آماري اين تحقيق مشتمل بر كليه پرسنل ستادي شركت مورد مطالعه بوده و با توجه به فرمول اندازه نمونه مربوط به جامعه محدود و روش نمونهگيري تصادفي-طبقهاي،  137نفر از كاركنان انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل دادهها از تكنيكهاي مناسب آماري تحليل عاملي و آزمونهاي كولموگرف-اسميرنوف،T-Test ،K-Sضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن بهكمك نرم افزار  SPSS 20.استفاده گرديد. يافتههاي پژوهش دلالت بر آن دارد كه از ديدگاه كليه پرسنل اعم از مديران و كاركنان، وضعيت كيفيت خدمات الكترونيك ارائه شده توسط شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان مساعد ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *