بهبود كيفيت توان با استفاده از روش كنترل مستقيم توان توسط فيلتر فعال موازي كنترل شده به روش d-q

به منظور از بين بردن جريانهاي هارمونيكي و همچنين جبرانسازي توان راكتيو ناشي از بارهاي نامتقارن متصل به شبكه يا ولتاژهاي نامتقارن شبكه از فيلترهاي فعال قدرت P P0Fاستفاده ميگردد. در اين مقاله يك روش موثر و جديد براي كنترل فيلترهاي فعال ارائه مي شود. اين روش كه كنترل مستقيم توان ) (DPCميباشد بر مبناي روش  d-qبا قاب مرجع ولتاژ شبكه عمل ميكند كه هدف، جبرانسازي توان راكتيو و حذف اجزاي هارمونيكي است به گونهاي كه منبع فقط توان اكتيو توليد كند و توان راكتيو مورد نياز توسط فيلتر توليد شود. همچنين در اين مقاله از مدولاسيون بردار فضايي استفاده شده است. مزاياي اين روش عبارتند از: پاسخ ديناميكي مناسب و پايدار، كاهش فركانس كليدزني و به دنبال آن كاهش تلفات، عمر بيشتر ادوات الكترونيك قدرت، كاهش اعوجاج ولتاژ بدون استفاده از حلقه قفل فاز ، كاهش THDجريان، پيادهسازي آسان و كاهش نوسانات توان. نتايج شبيه سازي عملكرد خوب اين روش را تأييد مينمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *