بهبود كنترل كننده بار- فركانس غير متمركز در سيستم هاي دو ناحيه اي به روش جديد با استفاده از الگوريتم ژنتيك

مي باشددر اين مقاله سعي شده است با بهبود كنترل كننده بار- فركانس و پياده سازي يك روش جديد مقدار انحراف فركانس در حين حالت ديناميكي كاهش يابد. روش جديد بكار گرفته شده مبتني بر حداقل سازي مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله انحراف فركانس به ازاي تغييرات بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك مي باشد. كنترل كننده مذكور براي يك سيستم قدرت دو ناحيه اي غير متمركز طراحي شده است. شبيه سازي هاي انجام گرفته بر روي سيستم قدرت دو ناحيه اي نشان دهنده بهبود پارامترهاي سيستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *