بهبود كارآيي محركه DTCماشين القايي با ابكارگيري تئوري قطاعهاي فازي

انتخاب مناسب بردارهاي ولتاژ، عاملي كليدي در كاهش ريپل شار و گشتاور محركه كنترل مستقيم گشـتاور مرسـوم بشـمار ميآيد. در اين محركهها، با توجه به فرمان شـار و گشـتاور و همچنين موقعيـت بـردار فضـايي شـار دربرگيرنـده اسـتاتور، مناسبترين بردار ولتاژ از جدول بردارهاي سوئيچزنـي ولتـاژ انتخاب شده و به ماشين اعمال ميگردد. اما بررسيهـا نشـان ميدهد با تغيير موقعيت بردار فضايي شار دربرگيرنده استاتور در هر قطاع مولفههاي شارساز و گشتاورساز بردارهـاي ولتـاژ موجود در اين جدول تغیرات زیادی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *