بهبود عملكرد پايدارساز سيستم قدرت چند وروردي با استفاده ازكنترلر فازي

در پايدارسـاز سيسـتم قـدرت1 PSSكلاسـيك معمـولا از وروديهاي Δω، ΔPو ΔP + Δωاستفاده مـيشـود. در ايـن مقاله ابتدا نقش سيگنال كمكي تغييرات تـوان راكتيـو ΔQدر پايدارساز سيستم قدرت مورد بررسي قرار گرفته و سـپس بـه شـــرح و بررســـي پايدارســـاز سيســـتم قـــدرت چنـــد ورودي) (2 MPSSبا وروديهـاي ΔP Q + Δ + Δ ωپرداختـه ميشود. سپس نوع جديدي از پايدارساز سيستم قدرت به نـام پايدارساز سيسـتم قـدرت چتـد ورودي فـازي ) (3 FMPSS براي افزايش ميرايي نوسانات فركانس پايين معرفي و بررسـي ميشود. درنهايت با شبيه سازي يك سيستم قـدرت 4ماشـينه، كارآيي روش پیشنهادی آزمایش میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *