بهبود عملكرد موتور پسماند با استفاده از يك ماده پسماند مناسب

موتورهاي پسماند در مقايسه با ساير موتورهـاي سـنكرون از مزايـاي ويـژه اي همچـون ثابـت بـودن گشـتاور و سـرعت، عملكرد بدون نويز، ساختار مستحكم و جريان راه اندازي كـم برخوردار هستند. انـواع مختلفـي از ايـن موتورهـا تـا كنـون ساخته شده است كه همگي از عيوب اصلي اين ماشينها يعني كم بودن بازده و ضريب توان، بالا بودن زمان راه اندازي و نيز كم بودن نسـبي گشـتاور بـي نصـيب نيسـتند. بـا ملاحضـات طراحي مي توان تا حدود قابل ملاحظه اي بر اين معايب غلبه پيدا كرد. از جمله پارمتر هاي موثر بـر عملكـرد موتـور هـاي پسماند خـواص مغناطيسـي مـواد پسـماند مـورد اسـتفاده در روتور این موتور هاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *