بهبود عملكرد تخمينگر حالت دائم سرعت روتور مبتني بر شار در يك موتور سنكرون مغناطيس دائم به كمك مدل گسسته زمان

 امروزه از تخمينگرهاي سرعت بهجاي حسگرهاي مكانيكي اندازهگير سرعت، در سيستمهاي كنترلي استفاده ميشود. با اين حال يكي از مشكالات اساسي استفاده از اين تخمينگرها، استفاده از روابط نسبتا پيچيده به منظور تخمين است كه باعث پايين آمدن سرعت پردازشگر ميشود. اين مشكل در برخي موارد باعث پايين آمدن دقت تخمينگر نيز ميشود. اين مقاله يك روش جديد براي تحليل تخمين – گرهاي حالت دائم سرعت روتور ارائه ميكند. به كمك اين روش شرايط لازم براي تحليل سيستم بصورت گسسته زمان به كمك تبديل zفراهم ميشود. نتايج شبيهسازي فراجهش و خطاي ماندگار كمتري را در مقايسه با روش معمول پيوسته زمان نشان ميدهد. همچنين در اين تحليل به مقداردهي اوليه براي انتگرالگيرها نيازي نيست و مهمتر از همه اينكه با استفاده از اين روش تحليلي، سرعت پردازش سيستم كنترلي در مقایسه با روش معمول پيوسته زمان در حدود 56درصد بالاتر ميرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *