بهبود عملكرد استاندارد دورنبرگ در روش DGAبا استفاده از فازي نوع-2

اصلي ترين دغدغه در زمينه نگهداري ترانسفورماتور هاي قدرت، شناسايي زود هنگام معايب آن در مراحل ابتدايي شكل گيري و قبل از ايجاد آسيب هاي جدي مي باشد كه باعث افزايش عمر مفيد ترانسفورماتور مي شود. يكي از روش هاي تشخيص زود هنگام خطاي ترانسفورماتور قدرت، آناليز گازهاي غير محلول در روغن) (DGAاست كه براي اين منظور، استانداردهاي مختلفي ارايه شده است. ابهام هاي مختلفي در اين روشها وجود دارد، از جمله، عدم قعطيت هاي مربوط به ورودي ها كه ناشي از نويز سنسورهاي اندازه گيري است و يا عدم قطعيت هاي داده هاي جمع آوري شده و خطا در آناليز آن ها، تغيير شرايط محيط و نيز عدم دقت مناسب استانداردهاي معرفي شده به خصوص درمواردي كه نتيجه عدم تشخيص خطا مي شود و يا ترانسفورماتور چندين عيب دارد. مجموعه هاي فازي نوع- 2نسبت به فازي نوع- 1بهتر و كامل تر مي تواند اين گونه عدم قطعيت ها را پوشش داده و مي توان با كمك آن، كليه احتمالات و نظرات را در نظر گرفت. استاندارد دورنبرگ يكي از استانداردهاي كارا و معروف در اين حوزه مي باشد. لذا در اين مقاله با كمك از منطق فازي نوع- ،2دقت تشخيص عيوب ترانسفورماتور را با استفاده از روش دورنبرگ تا حد قابل توجهي افزايش داديم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *