بهبود شناسايي ساختار در الگوريتم آموزش رقابتي جهت مدلسازي به روش فازي- عصبي

فرايند مدلسازي، مدل كردن يك سيستم نامشخص با استفاده از دادههاي وروديـخروجي اندازهگيـري شـده ميباشد. شبكههاي فازي، عصبي و فازيـعصبي ايدههاي مختلفي را براي مدلسازي پيشنهاد نمودهاند، امـا همـواره بـا مشكل تفسير قانون جديد بعد از اتمام عمليات آموزش، مواجه ميباشـند. شناسـايي در دو بخـش شناسـايي سـاختار و شناسايي پارامتر انجام ميگيرد، روشهاي معمول خوشهبندي مشكل تعيين مناسب تعداد طبقات قبـل از شناسـايي را دارند. اين مشكل در الگوريتم آموزش رقابتي معمول نيز وجود دارد. در اين مقاله روشي براي بهبود شناسـايي سـاختار با قابليت خودسازماندهي در الگوريتم آموزش رقابتي ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *