بهبود سوددهي شبكه توزيع واقعي با مدل غيرخطي بار با استفاده از جايابي همزمان منابع توليد پراكنده و بانك خازني به صورت چندهدفه

در اين مقاله تلاش ميشود تا با استفاده همزمان از منابع توليد پراكنده و بانك خازني روشي براي بهبود عملكرد سيستم توزيع شعاعي در حضور بارهاي ثابت و متغير ارائه شود. مدل بار در نظر گرفته شده، مدل بار متغير با ولتاژ است. تابع هدفي كه براي بهبود كارايي سيستم بكار رفته شامل حداقل كردن تلفات توان اكتيو و راكتيو ، بهبود پروفيل ولتاژ و حداكثر كردن تابع سود شبكه است. مسئله جايابي همزمان منابع توليد پراكنده و بانك خازني به صورت يك مسئله غيرخطي چندهدفه، با استفاده از الگوريتم كرم شبتاب حل شده است. البته بعد از بهينه سازي توابع هدف، براي رسيدن به بهترين جايابي و انتخاب مناسبترين مكان براي ادوات جهت افزايش كارايي سيستم، از روش تصميم گيري چند معياره استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *