بهبود روش حفاظت واحد براي حفاظت خطوط جبران شده با خازن سري

در اين مقاله، روشـي تركيبـي بـراي بهبـود حفاظـت واحـد  Unit  Protectionخط جبران شده با خـازن سـري ارائـه گرديـده اسـت. روش پيشنهادي علاوه بـر داشتن مزاياي ساير روشهاي حفاظت واحد مبتني بر رلههاي ديستانس، برخي از مشكلات آنها را كه در نتيجهي معيوب بودن كانال ارتباطي و يا خارج بودن خـازن ايجاد ميشود نيز برطرف ميسازد. ضمن آنكـه تنظـيم درنظـر گرفته شده براي زونها در اين روش عملكرد بهتري نسبت بـه تنظيم متداول ) بر اسـاس امپـدانس كـاهش يافتـه خـط( دارد. روش پيشنهادي در يك سيستم نمونه شبيهسـازي شـده اسـت. نتايج شـبيهسـازي نـشاندهنـده برتـري روش فـوق بـر سـاير  روشهاي متداول حفاظت واحد ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *