بهبود روشهاي ناحيهبندي تصاوير MRمغز انسان با استفاده از ويژگيهاي بافت تصوير

در اولين مرحلة تحليل تصاوير پزشكي اغلب لازم است كه تصوير به قسمتهاي مختلف ناحيهبندي شود. ناحيه بندي تصوير در دو مرحله انجام ميشود: ابتدا براي متمايز كردن نواحي مختلف از يكديگر، ويژگيهاي مناسب انتخاب ميشود و سپس با استفاده از اين ويژگيها تصوير به نواحي معنيدار )از نظر آناتومي( ناحيهبندي ميشود. بيشتر مطالعاتي كه تا كنون در مورد ناحيهبندي تصاوير MRانجام شده به روشهاي مختلف طبقهبندي مربوط ميشود و در بيشتر اين روشها از روشنايي تصوير بعنوان ويژگي استفاده شده است. در اين مقاله از ويژگيهاي بافت تصوير براي ناحيه بندي استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *