بهبود راندمان سلول خورشيدي سه پيوندي مبتني بر گاليوم-آرسنايد با استفاده از چاههاي كوانتومي اينديوم-آرسنايد

در طي ساليان اخير سلولهاي خورشيدي به عنوان منابع انرژي پاك و تجديدپذير از اهميت ويژهاي برخوردار شدهاند. در اين
ميان سلولهاي خورشيدي مبتني بر ) GaAsگاليوم-آرسنايد( به دليل بازدهي بالاتر و مقاومت بيشتر در مقابل تابشهاي كيهاني و گرما اهميت بالايي دارند. براي افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي مبتني بر گاليوم-آرسنايد استفاده از چاههاي كوانتومي را به عنوان يك پارامتر كليدي و تاثيرگذار مورد مطالعه قرار ميدهند. استفاده از ساختار چاه كوانتومي در ناحيه ذاتي سلولهاي خورشيدي سبب جذب طول موج – هاي بالاتر و در نتيجه جرياندهي نوري بيشتري نسبت به سلولهاي خورشيدي تك گافي ميشود. هر چه چاههاي كوانتومي عميقتر باشند، ترازهاي انرژي و تعداد الكترونهاي قرار گرفته روي آنها بيشتر شده، در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *