بهبود دقت اندازه گيري كويل ركوفسكي در فركانسهاي مختلف با تغيير مدار انتگرالگير

امروزه از كويلهاي ركوفسكي بعنوان يكي از بهترين تجهيزات اندازهگيري جريان در صنعت استفاده ميشود. اين كويلها بر اساس قانون سادة القاي الكترومغناطيسي فارادي عمل كرده و ميتوان از آنها در گسترههاي مختلف فركانسي و دامنهاي استفاده نمود. دلايل عمدة برتري اين كويل نسبت به ساير ادوات اندازهگيري جريان، كمي حجم و وزن و نداشتن هستة آهني است، بنابراين داراي اثر اشباع مغناطيسي نميباشد. با اينكه اين كويلها داراي ساختمان و عملكرد سادهاي هستند،
بعلت داشتن عناصري با مقادير كوچك و همچنين نداشتن هستة آهني ، دقت عملكرد آنها تحت تأثير تغيير فركانس عملكردي قرار گرفته و پاسخ آنها در گسترههاي مختلف فركانسي تغيير خواهد نمود. در اين مقاله، با توجه به مشخصات فركانسي كويل ركوفسكي و مدار انتگرالگير آن، ابتدا پاسخ فركانسي كل سيستم مورد بررسي قرار گرفته و سپس شرايطي كه موجب بهبود دقت كويل ميشود، ارائه خواهد شد. با توجه به اينكه ايجاد اين شرايط با تغيير عناصر مدار انتگرالگير، بهتر و سادهتر از ساير روشهاي ممكن صورت ميپذيرد، در اين مقاله تحليل و شبيهسازيها بر اساس اين روش انجام شده است. نتايج شبيه سازيها، بهبود دقت اندازه گيري كويل ركوفسكي را در اثر تغييرات عناصر مدار انتگرالگير آن در فركانسهاي مختلف، نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *