بهبود بازده انرژي با استفاده از سيستم هاي دور متغير مورد مطالعه: كاهش مصرف داخلي نيروگاهها

بيشتر از 70 درصد از انرژي الكتريكي مصرفي در صنايع را موتورهاي جريان متناوب سه فاز مصرف مي كنند اتخاذ روشهاي مناسب براي بهبود بازده انرژي مصرفي  موتورهاي الكتريكي، مي تواند موجب افزايش بازده انرژي الكتريكي مصرفي در صنايع شود. در اين مقاله، استفاده از سيستم هاي دور متغير، بعنوان روشي مناسب  براي بهبود بازده انرژي مصرفي موتورهاي الكتريكي، مورد بررسي قرار گرفته است و ضمن معرفي انواع سيستم هاي دور متغير، مقادير انرژي الكتريكي مصرفي آنها با  يكديگر مقايسه مي شوند. سپس استفاده از سيستم هاي دور متغير براي كاهش مصرف داخلي نيروگاههاي بخاري پيشنهاد شده و استفاده از سيستم دور متغير، براي فن بويلر نيروگاه بخاري اراك، مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مدل سازي فني و شبيه سازي مجموعه فن، موتور القايي و اينورتر، مقادير انرژي مصرفي آن با انرژي مصرفي سيستم مكانيكي كنترل فلوي هوا، مقايسه و مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *