بكارگيري پخش توان بهينه در سيستمهاي قدرت انرژي الكتريكي با كمك الگوريتم دو گان برنامه ريزي خطي با حد فوقاني

یكي از پركاربردترين و مهمترين مسائل در صنعت و در زمينه كنترل، بهينهسازي اقتصادي ميباشد.از آنجا كه انرژي الكتريكي اساسيترين وسيله چرخش كارخانجات صنعتي و بهتر بگو يي م صنعت يك كشور ميباشد، و همين مسئله كافيست تا حساسيت نسبت به بهينهسازي اين انرژي ارزشمند به بالاترين حد خود برسد. براي اين منظور از برنامه هاي پخش توان بهينه )(OPFاستفاده مي شود. محاسبات OPFنظير دنبالهاي از محاسبات متداول پخش توان نيوتن رافسون ميباشد كه در آن كميتهاي قابل كنترل معيني به طور خودبخود تنظيم ميشوند تا با ارضاي محدوديتهاي شبكه، يك تابع هدف مشخصي را حداقل نمايد.در مقاله حاضر ابتدا به بررسي پخش توان بهينه پرداخته و در ادامه نتايج مربوط به اعمال اين روش در يك سيستم نمونه اي 9شينه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *