بكارگيري مدل MTL بهبود يافته در مدلسازي سيم پيچ ترانسفورماتور بمنظور مطالعه تخليه جزئي

اولين گام براي مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت ، دستيابي به مدلي است كه بتواند رفتار سيم پيچ را در فركانس هاي بالا به خوبي بيان كند. مدل خط انتقال چند سيمه (MTL) 1 P Pيكي از انواع مدل هايي است كه براي بررسي مطالعات PDمورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از مشكلات اساسي مدل خط انتقال چند سيمه در نظر گرفتن سيم پيچ ها به صورت خطوط مستقيم موازي و داراي طول يكسان است كه حل اين مشكل مي تواند تاثير بسزايي در كاهش خطاي شبيه سازي و مكان يابي PDداشته باشد. در اين مقاله سعي شده است به منظور بهبود دقت يك مدل جديد براي حل اين مشكل ارايه گردد. در مدل MTLبهبود يافته ارايه شده در اين مقاله اثر دايره اي بودن سیم پیچ ها در نظر گرفته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *