بكارگيري مدل MTLجهت مطالعه PDبر روي ترانسفورماتورهاي قدرت

در ايـــن مقالـــه ابتـــدا ســـيم پـــيچ فشـــار قـــوي يـــك ترانسـفورماتورواقعي 220/35 kV ، 50 MVAبـا اسـتفاده از تئـوري خـط انتقـال چنـد سـيمه) (MTL=Multi-conductor Transmission Line با پارامترهاي وابسته به فركانس) tan δو ε به كمك نرم افزار MATLABمدلسازي و شـبيه سـازي شده و فركانس هاي نوساني سيم پيچ و اضافه ولتاژهـاي بـين ديســكها محاســبه شــده اســت و ســپس بــا مقايســه نتــايج آزمايشگاهي صحت مدلسازي تاييد گرديده است. در ادامه بـا استفاده از مدل فوق الذكر و با اعمال تغيرات لازم، چگـونگي رفتار PDمورد مطالعه قرار گرفته و روشي براي محـل يـابي آن در ترانسفورماتور ارائه و نتايج استخراج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *