بكارگيري مدل ميانگين فضاي حالت براي اينورتر منبع امپدانس در سيستم هاي پيل سوختي

ينورتر منبع امپدانس اخيرا” به عنوان يك راهكار براي تبـديل توان با هر دو قابليت باك و بوست طراحي شـده اسـت. ايـن اينورتر يك تبديل DC/ACيك مرحله اي ساده را بـراي پيـل هاي سوختي فراهم مي كند.اين اينورتر از يك شبكه امپدانس LC منحصر بفرد جهت اتصال مدار اصلي اينـورتر بـه پيـل سوختي يا منبع DCاستفاده مي كند. در اين مقاله ابتدا مـدل ميانگين فضاي حالت براي اينورتر منبع امپدانس محاسبه شده و سپس جهت كنترل خروجـي ACاينـورتر, از كنتـرل ولتـاژپ خازن شبكه امپدانس, با روش مـدل ميـانگين فضـاي حالـت استفاده شده است. همچنين حالت گذرا و نيز تاثير افت ولتـاژ DC ورودي در آن بررسي شده است. همانطور كـه در نتـايج شبيه سازي مشاهده مي شود مدل ميانگين در مقايسه بـا مـدل مداري, پاسخ مناسبي داشـته اسـت. شـبيه سـازيها در محـيط MATLAB انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *