بكارگيري سيستم فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع جهت تغذيه بارهاي محلي و كاهش مشكلات كيفيت توان

در اين مقاله از سيسـتم فتوولتائيـك در شـبكه توزيـع جهـت تامين بخشي از بار و در كنار آن كاهش هارمونيكهاي جريـان و جبران توان راكتيو اسـتفاده شـده اسـت. پـس از مدلسـازي سيستم فتوولتائيك با در نظر گرفتن تغييرات دمـايي و شـدت تابش خورشيد, توسط مبدل DC/DCبه باس DCوصل شـده و با مدار كنترلي مناسـب قـادر بـه دنبـال كـردن نقطـه تـوان ماكزيمم MPPخواهد بود و در نهايت از يك اينورتر مـدار كنترلي مناسب جهت انتقال تـوان آن بـه شـبكه توزيـع ACو همچنين كاهش هارمونيكهاي جريان و جبران توان راكتيـو در نقطه اتصال استفاده شده است. بنابراين اينورتر فوق علاوه بـرانتقال توان به فیلتر اکتیو موازی نیز عمل میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *