بكارگيري روش شناسائي سيستم بصورت آناليز هم شكلي براي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECG

استفاده از روش هاي پيشرفته شناسائي سيستم بـراي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECGاخيرا” مـورد توجـه ست بسيار قرار گرفته ا . روش هاي قبلي بيـشتر مبتنـي بـر ست آناليز حوزه زمان و فركانس بوده ا . در اين مقاله بحث تشخيص و دستـه بنـــدي سيــگنال ECGرا بـصــورت يك مسئله شناسائي سيســتم بــه روش دي كانولوشـــن  چشم بسته مطـرح مینماییم . بـا اسـتفاده از آنـاليز هـم شكــلي بعنـوان يك روش دي كانولوشن چشم بـستــه ،ل ECGرا به قسمت هاي كمينه فاز و بيشينـه فاز آن تجزيه مي كنيم. ويژگي هاي قابل تمايز اين دو قسمت امكان تشخيص و دسته بنــدي بيمـاري هـا را بـا خطـاي بسيار كــم فراهـم مـي آورد. امتيـاز ايـن كـار نـسبت بـه كارهاي قبلي ، كارآئي آن در شرايط پـر نـويز اسـت. ايـن ادعا را در مثالي از جدا كردن ECGجنين از مادر اثبــات میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.