بكارگيري روش شناسائي سيستم بصورت آناليز هم شكلي براي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECG

استفاده از روش هاي پيشرفته شناسائي سيستم بـراي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECGاخيرا” مـورد توجـه ست بسيار قرار گرفته ا . روش هاي قبلي بيـشتر مبتنـي بـر ست آناليز حوزه زمان و فركانس بوده ا . در اين مقاله بحث تشخيص و دستـه بنـــدي سيــگنال ECGرا بـصــورت يك مسئله شناسائي سيســتم بــه روش دي كانولوشـــن  چشم بسته مطـرح مینماییم . بـا اسـتفاده از آنـاليز هـم شكــلي بعنـوان يك روش دي كانولوشن چشم بـستــه ،ل ECGرا به قسمت هاي كمينه فاز و بيشينـه فاز آن تجزيه مي كنيم. ويژگي هاي قابل تمايز اين دو قسمت امكان تشخيص و دسته بنــدي بيمـاري هـا را بـا خطـاي بسيار كــم فراهـم مـي آورد. امتيـاز ايـن كـار نـسبت بـه كارهاي قبلي ، كارآئي آن در شرايط پـر نـويز اسـت. ايـن ادعا را در مثالي از جدا كردن ECGجنين از مادر اثبــات میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *