بكارگيري روشهاي تكاملي در بهينه سازي دكلهاي مشبك

مورچگـان، و يـا شـبكبرجهاي مشبك فلزي با روشهـا و آيـيننامـههـاي مختلفـي طراحي ميشوند. طراحي بهينه برج عليرغم ضرورتي كـه دارد در ميان مهندسان طراح مرسوم نميباشـد. طراحـي بـرجهـاي مشبك فلزي مخصوصا براساس تجربيات و نظـرات طراحـان در طي يك دوره نمو پيـدا كـرده اسـت. در عمـل، بـرجهـاي جديد با مقايسه طراحيهاي مختلفي كه تا حـال انجـام شـده است، طراحي ميشوند. اين روش خيلي ساده است اما طـرح بدست آمده با اين روش، بهترين طراحي ممكن نميباشد. بـه علاوه، دسترسي به اين نظرات، هميشه امكانپذير نمـيباشـد. بهينه كردن برجها به وسيله مهندسان طراحي به دليـل مسـائلي مانند تعداد زياد متغيرها، مقادير گسسته متغيرهـا و مشـكل در فرمولبندي به طور پيوسته انجام نگرفته اسـت. بـا بكـارگيري كامپيوترهــاي پرســرعت در بــرآورد هزينــه و تكنيــكهــاي بهينه سازي مانند الگوريتم ژنتيك، روش سـرد شـدن فلـزات، كلوني كلوني مورچگـان، و يـا شـبكه هـاي عصـبي كـه از آنهـا بـه روشهاي تكاملي ياد مي شود، اين مشكل قابل حل مـيباشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *