بكارگيري تكنيك شبكه عصبي مصنوعي در كنترل ولتاژ سيستم هاي قدرت

كنترل وبهينه سازي توزيع توان راكتيو در سيستم هاي قدرت باعث مي شود تا از منابع توليد توان راكتيو موجود در شبكه قدرت به صورت مناسبتري بهره برداري شود . كنترل توان راكتيو كمك مي كند تا تلفات سيستم قدرت به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كند . اين امر به نوبه خود باعث كاهش بار و بهبود ضريب قدرت شبكه قدرت خواهد شد . يكي ديگر از دلايل عمده نياز به كنترل توان راكتيو ، بهبود پروفيل  ولتاژ شبكه قدرت است. در اين مقاله كارآمد ي تك نيك شبكه ها ي عصبي مصنوع ي در كنترل ولتاژ و توان راكتيو بر رو ي سيستم 14 شينه استاندارد IEEE آزمايش شده است . در شبكه عصبي پيشنهادي ولتاژ شينه هاي PQ و تلفات سيستم بعنوان وروديهاي شبكه بكار گرفته شده اند و ولتاژ ژنراتورها و تب ترانسفورماتورها و منابع جبران سازهاي موازي به عنوان خروجي شبكه عصبي تعريف شده اند. نتايج بدست آمده از اين روش با نتايج روش برنامه ريزي خطي مقا يسه گرد ي ده اند . ” كاهش تلفات انتقال شبكه ” بعنوان تابع هدف روش برنامه ر يزي خط ي لحاظ شده است . نتايج بدست آمده ضمن تائيد روش برنامه ريزي خطي به عنوان يكي از روش هاي مطلوب، نشان مي دهد كه شبكه هاي عصبي، در مقايسه با روش برنامه ريزي خطي در زمان بسيار كوتاه تري توانسته اند با دقت بسيار بالا پاسخهاي بهينه مساله را پيدا كنند . ضمن اينكه روش شبكه هاي عصبي نسبت به روش برنامه ريزي خطي از مزايايي نظير سادگي ساختار، امكان استفاده از تجربيات اپراتور و خاصيت تعميم پذيري برخوردار است.

 

عليرضا سينا – سيد سعيداله مرتضوي
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي خوزستان
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *