بكارگيري الگوريتم ژنتيك جهت تحليل حرارتي گذرا در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بعنوان يكي از مهمترين ترانسفورماتورهاي مقاوم در مقابل آتش سوزي، امروزه بصورت وسيعي مورد توجه صنعت توزيع برق قرار گرفتهاند.
محدودة دما در اين ترانسفورماتورها بالاتر از انواع روغني است كه اين به نوبة خود حفاظت و مونيتورينگ آنها را ضروري مينمايد. در اين مقاله مدلهايي مبتني بر الگوريتم ژنتيك جهت مدلسازي رفتار حرارتي ترانسفورماتور خشك رزيني در حالات گذرا ارائه و صحت آنها توسط تجربه تأييد شدهاست. آنچنان كه در مقالة حاضر نشان داده شده است، مدلهاي حرارتي ميتوانند جهت مونيتورينگ دماي ترانسفورماتور خشك رزيني در معرض بارهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند. علاوه بر اين نشان داده ميشود كه چگونه زمان طولاني تست حرارتي، توسط مدلهاي ارائه شد به حدود  0.3 کاهش میابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *