برنامه هاي پاسخ به تقاضا demand response

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاركرد برنامه هاي پاسخ به تقاضا (demand Response )بر اساس زمان بهره برداري ( Time-of-Use)

دانلود مقاله : كاركرد برنامه هاي پاسخ به تقاضا (demand Response )بر اساس زمان بهره برداري ( Time-of-Use)

در اين مقاله هدف اصلي بررسي آثار تقسيم بندي ايام هفتـه بــه چهــار نــوع روز مختلــف در برنامــه هــاي زمــان بهــره برداري (TOU)به همراه سيستمهاي  ذخيـره سـاز سرمايشـي و گرمايشي بر كاركرد برنامه هاي پاسخ به تقاضا ميباشـد. مـدل برنامه هاي زمان بهره برداري تشريح گرديده و ظرفيت سيسـتم ذخيره ساز و  عملكرد آن به همراه برنامه هاي زمان بهره بـرداري تقسيم بندي شده (D-TOU) ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه شده است. در نهايت مدل برنامه هاي زمان بهره برداري  تقسيم بندي شده به همراه سيستم ذخيره ساز گرمايشي و سرمايشي بر روي يك منحني بار صنعتي پياده شده و نتايج حاصـله نشـان ميدهد كه با تقسيم يك هفته  به چهار نوع روز كـاري مقـدار بار پيك در روز نوع اول ،%20در روز نوع دوم و سوم %13و روز نوع چهارم %8كاهش مـييابـد، كـه ايـن امـر از ديـدگاه شركت تامين كننده  بسيار مطلوب ميباشد.قبوض مشـتري نيـز در روز نـوع اول ،%4.3در روز نـوع دوم و سـوم % 8.1و در روز نوع چهارم %11كاهش يافته است. نتايج حاصـله بيـانگر كارايي  اين روش هم از ديـد مشـتري و هـم از ديـد شـركت تامين كننده ميباشد .

حسين مولوي- مرتضي محمدي اردهالي
دانشگاه صنعتي اميركبير – دانشكده مهندسي برق
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *